Isis Pharma Philips Avent Bioderma Nuxe VICHY Walmark Microlife Hartmann

Алодагра табл.-100 мг./50 табл.

Алодагра табл.-100 мг./50 табл.
Описание: Alodagra * Алодагра табл. 100 мг. - 50 табл.
Наличност: В наличност
Цена: 0.00лв.
Крайна цена: 0.00лв.

Alodagra * Алодагра табл. 100 мг. - 50 табл.

Лекарствен продукт по лекарско предписание.

Генерично наименование  Allopurinol

Лекарства инхибиращи образуването на пикочна киселина

 Alodagra * Алодагра табл. 100 мг. - 50 табл.

 Действие

Ало­пу­ри­но­лът е при­ро­д­но пу­ри­но­во съ­е­ди­не­ние, ана­лог на хи­по­к­сан­ти­на.

Ало­пу­ри­но­лът и не­го­ви­ят ос­но­вен ме­та­бо­лит, ало­к­сан­ти­на, по­д­ти­с­кат дей­с­т­ви­е­то на  ксан­ти­но­к­си­да­за­та, чрез пре­до­с­та­вя­не­то на “фал­шив су­б­с­т­рат” за дей­с­т­ви­е­то й.

Нор­мал­но пу­ри­ни­те в ор­га­ни­з­ма се об­ра­зу­ват от и от фи­зи­о­ло­ги­ч­на­та де­г­ра­да­ция на ну­к­ли­е­но­ви ки­се­ли­ни.

Пу­ри­ни­те се пре­в­ръ­щат от ксан­тин ок­си­да­за­та в пи­ко­ч­на ки­се­ли­на, ко­я­то се от­де­ля чрез ури­на­та.

По­па­д­нал в ог­ра­ни­з­ма ало­пу­ри­нол (кой­то стру­к­тур­но е иден­ти­чен на хи­по­к­сан­тин) се кон­вер­ти­ра от ксан­тин ок­си­да­за­та до ало­к­сан­тин (стру­к­тур­но иден­ти­чен с ксан­тин, но за раз­ли­ка от не­го не­пре­в­ръ­щащ се под дей­с­т­ви­е­то на ксен­тин ок­си­да­за­та в пи­ко­ч­на ки­се­ли­на).

По­ни­же­но­то ко­ли­че­с­т­во пи­ко­ч­на ки­се­ли­на  се явя­ва вто­ри­чен косвен ефект.

Ес­те­с­т­ве­но е, че ко­ли­че­с­т­во­то на ксан­тин и хи­по­к­са­т­нин ще се по­ви­ши, но не тря­б­ва да се за­б­ра­вя, че те са по раз­т­во­ри­ми във во­да и сле­до­ва­тел­но по-ле­с­но ели­ми­ни­ра­щи се от ор­га­ни­з­ма в сра­в­не­ние с пи­ко­ч­на­та ки­се­ли­на.

Пре­па­ра­тът по­ни­жа­ва съ­дър­жа­ни­е­то на пи­ко­ч­на ки­се­ли­на в се­ру­ма и в ури­на­та.

Ало­пу­ри­но­лът, ка­то съ­дей­с­т­ва за раз­г­ра­ж­да­не на въз­ли­те и кри­с­та­ли­те от пи­ко­ч­на ки­се­ли­на, на­ма­ля­ва хро­ни­ч­ни­те ста­в­ни бол­ки, по­ви­ша­ва по­д­ви­ж­но­ст­та на ста­ви­те и пре­до­с­та­вя въз­мо­ж­ност за из­ле­ку­ва­не на об­ра­зу­ва­ни­я­та от пи­ко­ч­на ки­се­ли­на.

При при­ло­же­ние на ало­пу­ри­нол с ре­жим на хра­не­не, пре­ди­з­ви­к­ващ по­ви­ше­но от­де­ля­не на пи­ко­ч­на ки­се­ли­на, се на­ма­ля­ва раз­ме­рът на въз­ли­те, ус­той­чи­ви към дру­ги сре­д­с­т­ва, по­в­ли­я­ва­щи от­де­ля­не­то на съ­е­ди­не­ни­я­та на пи­ко­ч­на­та ки­се­ли­на, по­до­б­ря­ва се по­д­ви­ж­но­ст­та на ста­ви­те.

Осо­бе­но бла­го­п­ри­я­т­но въз­дей­с­т­вие ока­з­ва ало­пу­ри­но­ла в ста­дия на об­ра­зу­ва­не и ре­ге­не­ра­ция на ка­мъ­ни и пе­съ­чин­ки от пи­ко­ч­на ки­се­ли­на.

Ало­пу­ри­но­ла е ефе­к­ти­вен при ле­че­ние и про­фи­ла­к­ти­ка на ос­т­ри­те не­ф­ро­па­тии с хи­пе­ру­ри­ке­мия при бол­ни с не­о­п­ла­с­ти­ч­ни за­бо­ля­ва­ния, съ­пъ­т­с­т­ва­ни от хи­пе­ру­ри­ке­мия и об­ра­зу­ва­не на пи­ко­ч­на ки­се­ли­на, осо­бе­но след об­лъ­ч­ва­не или ле­че­ние с про­ти­во­ту­мор­ни сре­д­с­т­ва.

По­ка­за­ния:

Ле­че­ние на по­да­г­ра, ка­к­то и на вто­ри­ч­на хи­пе­ру­ри­ке­мия, всле­д­с­т­вие раз­ли­ч­ни за­бо­ля­ва­ния на кръ­во­т­вор­ни­те ор­га­ни.

Пър­ви­ч­на или вто­ри­ч­на не­ф­ро­па­тия с хи­пе­ру­ри­ке­мия, със или без сим­п­то­ми на по­да­г­ра.

Ле­че­ние на бол­ни с ус­та­но­ве­но по­в­тор­но об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни от пи­ко­ч­на ки­се­ли­на.

С про­фи­ла­к­ти­ч­на цел за пре­до­т­в­ра­тя­ва­не от­ла­га­не­то на пи­ко­ч­на ки­се­ли­на в тъ­ка­ни­те и об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни в бъ­б­ре­ци­те или въз­ни­к­ва­не на не­ф­ро­па­тия с хи­пе­ру­ри­ке­мия при бол­ни от ле­в­ке­мия, зло­ка­че­с­т­ве­ни за­бо­ля­ва­ния на лим­ф­ни­те въз­ли или дру­ги ор­га­ни, про­ве­ж­да­щи ле­че­ние с ци­то­с­та­ти­ци.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Га­де­не, по­в­ръ­ща­не, ди­а­рия, ин­тер­ми­ти­ра­щи ко­рем­ни бол­ки, за­чер­вя­ва­не на ко­жа­та, ле­в­ко­пе­ния или ле­в­ко­ци­то­за, об­ра­ти­ма хе­па­то­то­к­си­ко­за (по­ви­ше­ни стой­но­с­ти на ал­кал­на­та фо­с­фа­та­за или тран­са­ми­на­зи­те в се­ру­ма), ка­та­ра­к­та.

Про­ти­во­по­ка­за­ния:

Ин­ди­ви­ду­ал­на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност. На­з­на­ча­ва­не­то на пре­па­ра­та на де­ца е про­ти­во­по­ка­за­но, с из­к­лю­че­ние на слу­ча­и­те с вто­ри­ч­на хи­пе­ру­ри­ке­мия при де­ца със зло­ка­че­с­т­ве­ни за­бо­ля­ва­ния. Бре­мен­ност, пе­ри­од на кър­ме­не. Раз­ли­ч­ни чер­но­д­ро­б­ни и бъ­б­ре­ч­ни за­бо­ля­ва­ния. Иди­о­па­ти­ч­на хе­мо­х­ро­ма­то­за (осо­бе­но ме­ж­ду бли­з­ки ро­д­ни­ни).

Дозировка

ПРИ ВЪЗ­РА­С­Т­НИ

Ми­ни­мал­на­та ефе­к­ти­в­на до­за при по­да­г­ра е 100 мг дне­в­но. Ма­к­си­мал­на­та до­пу­с­ти­ма до­за е 800 мг дне­в­но. Оби­к­но­ве­но при­е­та­та до­за е 200-300-400 мг дне­в­но, раз­де­ле­на на 2-4 при­е­ма.

При те­ж­ки слу­чаи по 600 мг дне­в­но.

До­за­та, не­об­хо­ди­ма при бол­ни на ле­че­ние с про­ти­во­ту­мор­ни сре­д­с­т­ва, е 600-800 мг дне­в­но в про­дъл­же­ние на 2-3 де­но­но­щия, с при­е­ма­не на уве­ли­че­но ко­ли­че­с­т­во те­ч­но­с­ти.

ПРИ ДЕ­ЦА

До 6-го­ди­ш­на въз­раст по 50 мг 3 пъ­ти дне­в­но.             На въз­раст 6-10 го­ди­ни по 100 мг 3 пъ­ти дне­в­но. Пре­па­ра­тът тря­б­ва да се при­е­ма след хра­не­не.

ВНИ­МА­НИЕ

При по­я­ва на ре­а­к­ция на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност при­ла­га­не­то на пре­па­ра­та сле­д­ва да бъ­де пре­у­с­та­но­ве­но.

По вре­ме на кур­са на ле­че­ние е не­об­хо­ди­мо да се при­е­мат обил­но те­ч­но­с­ти, та­ка че ко­ли­че­с­т­во­то на от­де­ле­на­та ури­на да бъ­де не по-мал­ко от 2 л на де­но­но­щие, а хи­ми­ч­на­та й ре­а­к­ция да бъ­де не­у­т­рал­на или сла­бо ки­се­ла.

При бол­ни с бъ­б­ре­ч­ни за­бо­ля­ва­ния вре­ме­то на по­лу­е­ли­ми­ни­ра­не от пла­з­ма­та на ок­си­пу­ри­но­ла се уве­ли­ча­ва зна­чи­тел­но, по­ра­ди ко­е­то е не­об­хо­ди­мо и съ­о­т­ве­т­но на­ма­ля­ва­не на до­за­та.

При ле­че­ние с ало­пу­ри­нол в до­зи­ро­в­ка 300-600 мг дне­в­но до­за­та на при­ла­га­ния мер­ка­п­то­пу­рин или аза­ти­о­п­рин сле­д­ва да се на­ма­ли до 1/3-1/4 от пре­ди­ш­на­та до­за.

То­ч­на­та до­за се оп­ре­де­ля от те­ра­пе­в­ти­ч­на­та ефе­к­ти­в­ност и то­к­си­ч­но­ст­та.

В на­чал­ния ста­дий от ле­че­ни­е­то с ало­пу­ри­нол, да­же при нор­мал­ни или бли­з­ки до нор­мал­ни­те стой­но­с­ти на пи­ко­ч­на­та ки­се­ли­на, в ре­ди­ца слу­чаи мо­же да на­с­тъ­пи уве­ли­ча­ва­не на ос­т­ри­те по­да­г­ро­з­ни при­с­тъ­пи.

Пре­д­вид то­ва, в на­ча­ло­то на ле­че­ни­е­то с ало­пу­ри­нол на бол­ния тря­б­ва да се при­ло­жи кол­хи­цин в по­д­дър­жа­ща до­за (по 0.5 мг 2 пъ­ти дне­в­но).

Ед­но­в­ре­мен­но­то при­ло­же­ние с хор­мо­нал­ни пре­па­ра­ти е за­б­ра­не­но!

В пър­ви­те ме­се­ци от ле­че­ни­е­то е не­об­хо­ди­мо ре­до­в­но да се сле­дят чер­но­д­ро­б­ни­те и бъ­б­ре­ч­ни­те фун­к­ции, ка­к­то и да се пра­ви пъ­лен ана­лиз на кръ­в­та.

Не­об­хо­ди­мо е стро­го съ­б­лю­да­ва­не на по­ка­за­ни­я­та и до­зи­ро­в­ка­та!

Търговски наименования

allopurinol

Опаковка: Таблетки 20 и 50 мг.

Milurit

Опаковка: Таблетки 100 мг.

zyloric

Опаковка: Таблетки 100 и 300 мг.

Напишете ново мнение

Вашето име:


Вашият коментар: Note: HTML is not translated!

Оценка: Лош           Добър

Въведете кода в полето отдолу:Powered By Expres Computers TM
ОНЛАЙН АПТЕКА - "ДАР" © 2018
Гласувай за мен в BGTop100.com BGtop