Isis Pharma Philips Avent Bioderma Nuxe VICHY Walmark Microlife Hartmann

АВОДАРТ капс.0.5мг.х30

АВОДАРТ капс.0.5мг.х30
Производител: GLAXO SMITH KLINE
Описание: Drugs
Наличност: В наличност
Цена: 31.05лв.
Крайна цена: 31.05лв.

АВОДАРТ капс.0.5мг. х 30

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт

 

AVODART

 

2. Количествен и качествен състав

Всяка капсула Avodart съдържа 0,5 mg dutasteride. За помощните вещества виж 6.1.

3. Лекарствена форма

Меки капсули.

Меки желатинови капсули с продълговата форма, матови, жълти на цвят, с червен надпис "GX СЕ2" от едната страна.

4. Клинични данни

4.1. Показания

Лечение на умерено тежка до тежка симптоматика на доброкачествена простатна хиперплазия.Намаляване на риска от остро задържане на урина и хирургическа намеса при пациенти с умерено тежка до тежка симптоматика на доброкачествена простатна хиперплазия.За информация относно ефектите от лечението и проучената популация в условията на клинични изпитвания виж 5.1.

Фармакодинамични свойства - Клинични изпитвания.

4.2. Дозировка и начин на приложение

Възрастни (вкл. пациенти в напреднала възраст)

Препоръчаната дозировка на Avodart е една капсула (0,5 mg) перорално веднъж дневно. Капсулите трябва да се поглъщат цели и може да се приемат както с храна, така и на гладно. Въпреки че е възможно да се наблюдава подобрение още в ранен стадий, може да изминат до 6 месеца, преди да се постигне повлияване от лечението. При пациентите в напреднала възраст не е необходимо коригиране на дозировката.

 

Пациента с бъбречно увреждане

Влиянието на увредената бъбречна функция върху фармакокинетиката на dutasteride не е проучено. Не се очаква необходимост от коригиране на дозировката при пациенти с бъбречно увреждане (виж 5.2).

 

Пациенти с чернодробно увреждане

Влиянието на увредената чернодробна функция върху фармакокинетиката на dutasteride не е проучено. Dutasteride трябва да се прилага внимателно при пациенти с леко до умерено тежко нарушение на чернодробната функция (виж 4.4 и 5.2). При пациенти с тежко чернодробно увреждане употребата на dutasteride е противопоказана.

 

 

4,3. Противопоказания

Avodart е противопоказан при жени, деца и подрастващи (виж 4.6).Avodart е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към dutasteride, други инхибитори на 5-алфа редуктазата или някое от помощните вещества на продукта.Avodart е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

 

4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки за употреба

При пациентите с доброкачествена простатна хиперплазия трябва да се направи ректално туширане на простатата, както и други изследвания за диагностика на простатен карцином, преди започване на лечението с Avodart и периодично след това.

Dutasteride се резорбира през кожата и поради това жените, децата и подрастващите трябва да избягват контакт с повредени капсули (виж 4.6). При контакт с повредени капсули контактната област трябва да се измие незабавно със сапун и вода.

Dutasteride не е проучван при пациенти с чернодробно заболяване. Dutasteride трябва да се прилага внимателно при пациенти с леко до умерено тежко чернодробно увреждане, (виж 4.2,4.3 и 5.2).Серумната концентрация на простатно-специфичния антиген (PSA) е важен компонент при установяването на карцином на простатата. Серумни концентрации на PSA по-високи от 4 ng/ml (Hybritech) изискват по-нататъшна оценка и обсъждане извършването на биопсия на простатата. Лекарите трябва да имат предвид, че изходни нива на PSA по-ниски от 4 ng/ml при пациенти, приемащи Avodart, не изключват диагноза карцином на простатата. При пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия шестмесечно приложение на Avodart води до понижение на серумните нива на PSA с приблизително 50 % дори при наличие на карцином на простатата. Въпреки възможните индивидуални вариации намалението на PSA с приблизително 50 % е предсказуемо, тъй като е било наблюдавано в целия диапазон на изходни стойности на PSA (от 1,5 до 10 ng/ml). Поради това при интерпретирането на изолирана стойност на PSA при мъж, лекуван с Avodart в продължение на 6 или повече месеца, стойностите на PSA трябва да се удвоят за сравнение с нормалните стойности на нелекувани лица. Този коректив запазва чувствителността и специфичността на анализа на PSA и съхранява способността му да установява карцином на простатата. Всяко стабилно повишение на нивата на PSA по време на лечението с Avodart трябва внимателно да се оценява, като се разглежда и възможността за лош отговор към лечението с Avodart.

Серумните нива на общия PSA се връщат до изходните до 6 месеца след преустановяване на лечението. Съотношението между свободния и общия PSA остава постоянно дори под влияние на Avodart. Ако лекарят избере да използва относителния дял (%) на свободния PSA като помощно средство за установяване на карцином на простатата при мъже, лекувани с Avodart, няма да е необходима корекция на стойността му.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

За информация относно понижението на нивата на серумния PSA по време на лечение с dutasteride и насоки за установяване на карцином на простатата виж 4.4.

 

Влияние на други лекарства върху фармакокинетиката на dutasteride

Dutasteride се елиминира предимно по метаболитен път. Проучвания in vitro показват, че този метаболизъм се катализира от CYP3A4 и CYP3A5. Не са провеждани проучвания за взаимодействия с мощни инхибитори на CYP3A4. В популационно фармакокинетично проучване концентрациите на серумния dutasteride са били средно 1,6 до 1,8 пъти по-високи при малък брой пациенти при едновременно приложение съответно на verapamil или diltiazem (умерени инхибитори на CYP3A4 и инхибитори на Р-гликопротеин) в сравнение с останалите пациенти.

Продължителното комбиниране на dutasteride с лекарства, които са мощни инхибитори на ензима CYP3 А4 (като перорални форми на ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, ketokonazol) може да повиши серумните концентрации на dutasteride. По-нататъшно инхибиране на 5-алфа редуктазата при увеличена експозиция на dutasteride не е вероятно. Ако обаче се установят нежелани реакции, може да се обсъди намаление на честотата на приема на dutasteride. Трябва да се отбележи, че в случай на ензимно инхибиране продължителното време на полуелиминиране може да се увеличи още и достигането на нова равновесна (steady state) концентрация да отнеме повече от 6 месеца при комбинирано лечение.

Приложението на 12 g cholestiramine един час преди прием на единична доза от 5 mg dutasteride не се отразява на фармакокинетиката на dutasteride.

 

Влияние на dutasteride върху фармакокинетиката на други лекарства:

Dutasteride не повлиява фармакокинетиката на warfarin или digoxin. Това показва, че dutasteride не инхибира/индуцира CYP2C9 или транспортния Р-гликопротеин. In vitro проучвания за взаимодействия показват, че dutasteride не инхибира ензимите CYP1А2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 или CYP3A4.В малко изпитване (N=24) с продължителност 2 седмици при здрави мъже не са наблюдавани фармакокинетични или фармакодинамични взаимодействия между dutasteride и tamsulosin или terazosin.В клинично изпитване с 327 пациента с продължителност до 9 месеца, при което dutasteride е прилаган успоредно с tamsulosin, не са установени обективни данни за взаимодействие.

4.6. Бременност и кърмене

Avodart е противопоказан за приложение при жени.

Бременност

Както и останалите инхибитори на 5-алфа редуктазата, dutasteride инхибира превръщането на тестостерон в дихидротестостерон и ако е приложен на жена, бременна с мъжки фетус, dutasteride може да инхибира развитието на външните полови органи на фетуса (виж 4.4). Малки количества dutasteride се установяват в спермата на лица, приемащи 0,5 mg Avodart дневно. Въз основа на проучвания при животни не е вероятно мъжки фетус да бъде повлиян негативно, ако майката има контакт със сперма на пациент, лекуван с Avodart (рискът за плода е най-голям през първите 16 седмици на бременността). Както при всички останали инхибитори на 5-алфа редуктазата, когато партньорката на пациента е бременна или е възможно да забременее се препоръчва по време на полов акт да се използва презерватив с цел да се избегне контакт на бременната жена със спермата на пациента.

Кърмене

Не е известно дали dutasteride се екскретира в кърмата при хора.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Въз основа на фармакодинамичните свойства на продукта не се очаква лечението с dutasteride да повлияе способността за шофиране или работата с машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Приблизително 19 % от 2167 пациента, приемали dutasteride в контролирани с плацебо клинични изпитвания фаза III са развили нежелани лекарствени реакции. Повечето реакции са били леки до умерено тежки и са били от страна на репродуктивната система.

В контролирани клинични изпитвания през първата година лечение с по-висока честота в сравнение с групата на плацебо са докладавани следните нежелани реакции:

Орган/система:

Нежелана реакция:

Репродуктивна система и млечни жлези

Импотентност

Променено (потиснато) либидо

Смущения в еякулацията

Гинекомастия*

Включва уголемяване и/или чувствителност на млечните жлези.

Честотата на нежеланите реакции намалява във времето.

Честотата на по-редките нежелани реакции или нежеланите реакции, които може да настъпят след продължително лечение, понастоящем не е известна.

4.9. Предозиране

В изпитвания с Avodart при доброволци са прилагани единични дневни дози dutasteride до 40 mg дневно (80 пъти терапевтичната доза) в продължение на 7 дни без значимо отражение върху безопасността. В клинични изпитвания са прилагани дози от 5 mg дневно в продължение на 6 месеца без допълнителни нежелани реакции спрямо наблюдаваните при терапевтични дози от 0,5 mg. Няма специфичен антидот за Avodart, поради това при подозрение за предозиране трябва да се назначи подходящо симптоматично и поддържащо лечение.

5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: инхибитори на тесто стерон-5-алфа редуктазата. АТС код: G04C В02.Dutasteride понижава нивата на циркулиращия дихидротестостерон (DHT) чрез инхибиране на изоензимите 5а-редуктаза 1 и 2, които отговарят за превръщането на тестостерон в 5a-DHT.

При пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия, лекувани с dutasteride в доза от 0,5 mg дневно, е установено средно намаление на серумния DHT с 94 % на първата година и 93 % на втората година, и средно увеличение на серумния тестостерон с 19 % на първата и втората година.

 

Ефект върху размера на простатата:

Значимо намаление на размера на простатата е установено още на първия месец след началото на лечението, като намалението е продължило до 24-ия месец (р

 

 

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ:

В три двугодишни многоцентрови, многонационални, контролирани с плацебо двойно-слепи клинични изпитвания за първична ефикасност са сравнявани Avodart 0,5 mg дневно или плацебо при 4325 мъже с умерено тежка до тежка симптоматика на доброкачествена простатна хиперплазия, с размер на простатата >30 cm3 и стойност на PSA в диапазона 1,5 - 10 ng/ml. Докладвани са резултатите от обобщаващи анализи.

Най-важните параметри за клинична ефикасност са били Симптоматичен индекс на Американската урологична асоциация (American Urological Association Symptom Index, ATJA-SI)., максимална скорост на уринния ток (Qmax) и честотата на остро задържане на урина и хирургическа намеса, свързана с доброкачествената простатна хиперплазия.

AUA-SI представлява 7-точков въпросник за свързаната с доброкачествената простатна хиперплазия симптоматика. Максималният сбор е 35. Средният изходен сбор е бил приблизително 17. След 6 месеца, една и две години лечение пациентите в групата на плацебо са имали средно подобрение със съответно 2,5; 2,5 и 2,3 точки, докато в групата на Avodart подобрението е било съответно с 3,2; 3,8 и 4,5 точки. Разликите между групите са били статистически значими.

 

Qmax (максимална скорост на уринния ток)

Средният изходен Qmax за изпитванията е бил приблизително 10 ml/sec (нормален Qmax 5 ml/sec). След една и две години лечение максималната скорост на уринния ток в групата на плацебо е била подобрена съответно с 0,8 и 0,9 ml/sec, а в групата на Avodart -съответно с 1,7 и 2,0 ml/sec. Разликата между групите е била статистически значима за месеците от 1 до 24.

 

Остро задържане на урина и хирургическа намеса

След двугодишно лечение честотата на случаите с остро задържане на урина е 4,2% в групата на плацебо спрямо 1,8 % в групата на Avodart (57 % намаление на риска). Тази разлика е статистически значима и означава, че за да се избегне един случай на остро задържане на урина трябва да се лекуват 42 пациента (95 % доверителен интервал: 30 - 73) в продължение на две години.

Честотата на свързаната с доброкачествена простатна хиперплазия хирургична намеса след двугодишно лечение е 4,1 % в групата на плацебо спрямо 2,2 % в групата на Avodart (48 % намаление на риска). Тази разлика е статистически значима и означава, че за да се избегне един случай на хирургична намеса трябва да се лекуват 51 пациента (95 % доверителен интервал: 33 - 109) в продължение на две години.

 

Разпределение на окосмяването

Ефектът на dutasteride върху разпределението на косата не е проучен формално в клинични изпитвания фаза III, но инхибиторите на 5-алфа редуктазата могат да намаляват косопада и да индуцират окосмяване при лица с мъжки тип косопад (мъжка андрогенна алопеция).

 

Тиреоидна функция:

Тиреоидната функция е оценявана в едногодишно изпитване при здрави мъже. При лечение с dutasteride нивата на свободния тироксин са стабилни, но нивата на TSH леко се повишават (с 0,4 MCIU/ml) в сравнение с плацебо в края на едногодишния период на лечение. Тъй като нивата на TSH варират, медиалните диапазони на TSH (1,4 -1,9 MCIU/ml) остават в нормалните граници (0,5 - 5/6 MCIU/ml), нивата на свободния тироксин са стабилни в границите на нормата и сходни в двете терапевтични групи - на плацебо и на dutasteride, промените в TSH не са счетени за клинично значими. Във всички клинични изпитвания не са установени обективни данни, че dutasteride повлиява неблагоприятно тиреоидната функция.

Новообразувания на млечната жлеза

В двугодишни клинични изпитвания, осигуряващи 3374 пациент-години експозиция към dutasteride, и по време на регистрацията в двугодишното открито продължение, бяха докладвани 2 случая на карцином на гърдата при пациентите, лекувани с dutasteride, и 1 случай при пациент на плацебо.Връзката между карцинома на гърдата и dutasteride не е ясна. 5.2. Фармакокинетични свойстваСлед перорален прием на единична доза dutasteride 0,5 mg времето до достигане на максимални концентрации на dutasteride в серума е 1 до 3 часа. Абсолютната бионаличност е приблизително 60 %. Бионаличността на dutasteride не се повлиява от приема на храна.

Разпределение

Dutasteride има голям обем на разпределение (300 до 500 1) и висока степен на свързване с плазмените протеини (>99,5 %). След прием на дневна доза серумните концентрации на dutasteride достигат 65 % от равновесната (steady state) концентрация след 1 месец и приблизително 90 % след 3 месеца.

Резорбция

Равновесни (steady state) серумни концентрации (Css) от приблизително 40 ng/ml се достигат след 6-месечен прием на 0,5 mg веднъж дневно. Преминаване на Dutasteride от серума в семенната течност е средно 11,5 %.

Елиминиране

Dutasteride се метаболизира продължително in vivo. In vitro dutasteride се метаболизира от cytochrome Р450 ЗА4 и ЗА5 до три монохидроксилирани метаболити и един дихидроксилиран метаболит.След перорален прием на dutasteride в доза от 0,5 mg дневно до достигането на равновесна концентрация от 1,0 % до 15,4 % (средно 5,4 %) от приетата доза се екскретира във фецеса като непроменен dutasteride. Останалата част се екскретира във фецеса под формата на 4 основни метаболита, представляващи 39 %, 21 %, 7 % и 7 % свързани с лекарството вещества, и 6 второстепенни метаболита (всеки представляващ по-малко от 5 %). В урината при човека се установяват само следи от непроменен dutasteride (по-малко от 0,1 % от дозата).

Елиминирането на dutasteride е дозозависимо и процесът изглежда се описва с два успоредни пътя на елиминиране - единият насищаем в клинично релевантни концентрации, а другият - ненасищаем.При ниски серумни концентрации (по-малко от 3 ng/ml) dutasteride се елиминира бързо както по зависим от концентрацията път на елиминиране, така и по независим от концентрацията път на елиминиране. Единичните дози от 5 mg или по-малки показват обективни данни за бърз клирънс и кратък период на полуелиминиране от 3 до 9 дни.

В терапевтични концентрации след многократен прием на 0,5 mg дневно по-бавният, линеен път на елиминиране е доминиращ, а периодът на полуелиминиране е приблизително 3-5 седмици.

Пациенти в напреднала възраст

Фармакокинетиката на dutasteride е оценена след приложение на единична доза dutasteride 5 mg при 36 здрави мъже на възраст между 24 и 87 години. Не е наблюдавано значимо влияние на възрастта върху експозицията към dutasteride, но при мъжете под 50-годишна възраст периодът на полуелиминиране е бил по-кратък. При сравнение между пациенти на възраст 50-69 години с пациенти над 70-годишна възраст не е установена статистическа разлика между стойностите на времето на полуелиминиране.

Пациенти с бъбречно увреждане

Влиянието на увредената бъбречна функция върху фармакокинетиката на dutasteride не е проучено. Все пак, в човешката урина се установяват по-малко от 0,1 % от равновесните концентрации на доза dutasteride от 0,5 mg, което означава, че не се очаква клинично значимо повишение на плазмените концентрации на dutasteride при пациенти с бъбречно увреждане (виж 4.2).

Пациенти с чернодробно увреждане

Влиянието на увредената чернодробна функция върху фармакокинетиката на dutasteride не е проучено (виж 4.3). Тъй като dutasteride се елиминира главно по метаболитен път, очаква се плазмените нива на dutasteride при тези пациенти да бъдат повишени, а времето на полуелиминиране да бъде по-дълго (виж 4.2 и 4.4).

5.3. Предклинични данни за безопасност

Настоящите проучвания за обща токсичност, генотоксичност и канцерогенност не показват никакъв специфичен риск за човека.

Проучвания за репродуктивна токсичност при мъжки плъхове показват намаление на теглото на простатата и семенните мехурчета, намалена секреция от акцесорните полови жлези и намаление на индексите на фертилитета (по причина на фармакологичния ефект на dutasteride). Клиничната релевантност на тези находки не е известна.

Както и при други инхибитори на 5-алфа редуктазата при приложение на dutasteride по време на гестацията е наблюдавано феминизиране на мъжки фетус при плъхове и зайци. Dutasteride се установява в кръвта на женски плъхове след чифтосване с мъжки, третирани с dutasteride. Когато dutasteride е прилаган на примати по време на гестацията не е наблюдавана феминизация на мъжки фетус при кръвна експозиция, превишаваща в достатъчна степен експозицията, която би настъпила чрез човешка семенна течност. Не е вероятно мъжки фетус да бъде повлиян негативно след предаване на dutasteride чрез семенната течност.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Състав на капсулата:

Mono- and Diglycerides of caprylic/capric acid - 349,5 mg/capsule Butylated Hydroxytoluene(E 321) - 0,035 mg/capsule

 

Състав на обвивката:

  • Gelatin - 157,4 mg/capsule

  • Glycerol - 89,9 mg/capsule

  • Titanium dioxide (E 171) - 1,7 mg/capsule

  • Iron oxide yellow (E 172) - 0,2 mg/capsule

  • Triglycerides, medium chain - q.s.

  • Lecithin - q.s.

  • Red printing ink containing iron oxide red (E172) as the colourant, polyvinyl acetate phthalate, propylene glycol, polyethylene glycol.

6.2. Физикохимични несъвместимости

He са установени.

6.3. Срок на годност

4 години.

6.4. Специални условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 30 °С.

 

Напишете ново мнение

Вашето име:


Вашият коментар: Note: HTML is not translated!

Оценка: Лош           Добър

Въведете кода в полето отдолу:Powered By Expres Computers TM
ОНЛАЙН АПТЕКА - "ДАР" © 2018
Гласувай за мен в BGTop100.com BGtop